Oedipus op weg naar Thebe ontmoet de Sfinx

LEGENDA
Drie stabiliteitslagen / kennissystemen

-Communicatief zelfsturingssysteem
-Sociaal regelsysteem
-Natuurlijk systeem

De drie horizontale, gekleurde lijnen groen, rood en blauw, geven twee tijdsverlopen aan:

I. het tijdsverloop waarin de logica van het gevoel de stabiliteitslagen heeft ontwikkeld, achtereenvolgens in de cultuur zijn neergeslagen en dan meteen dominant zijn - dwz. tot de volgende stabiliteitslaag zich boven de bestaande aandient - en daarna tot op de dag van vandaag op de achtergrond hun werk blijven doen.
natuurlijk systeem: ontstaan circa 15.000 tot 10.000 v.Chr.
sociaal regelsysteem: ontstaan in de tijd van Descartes (1596-1650);
communicatief systeem: ontstaan in de laatste decenia van de 20ste eeuw.

II. het tijdsverloop waarin elk individu direct geconfronteerd wordt met de drie stabiliteitslagen, te beginnen vanaf de geboorte en eindigend met de dood.
natuurlijk systeem: ∗ - †
sociaal regelsysteem: ± 20 - †
communicatief systeem: ± 50 - †

De drie perioden waarin de stabiliteitslagen
achtereenvolgens in de cultuur zijn neergeslagen
èn dan ook dominant zijn tot de volgende zich aandient.
natuurlijk systeem sociaal regelsysteem communicatief
zelfsturingssysteem- 8.500 jaar
- 350 jaar   + 20 jaar
Natuurlijk systeem
De Vruchtbare Sikkel of Vruchtbare Halvemaan  is een gebied in het Midden-Oosten, De term wordt meestal gebruikt om het gebied aan te geven waarvan archeologisch is vastgesteld dat er zeer vroeg landbouw is ontstaan. Dit en de verspreiding van de landbouw staat bekend als de neolithische revolutie. De neolithische revolutie hield in dat jagers en verzamelaars overgingen op landbouw en veeteelt. Onder andere Syrië en Mesopotamië behoren tot de Vruchtbare Sikkel.
De oudste bewijzen van landbouw zijn koolstofdateringen van emmerkoren die gedateerd zijn op 8500 v.Chr. Hiermee is het de oudste bewezen landbouw ter wereld, want andere landbouwgebieden, zoals China en in verschillende delen van Amerika, ontwikkelden zich pas later. WikipediA

Sociaal regelsysteem
René Descartes, rationalist, schrijvend aan zijn Discours de la méthode met zijn voet op het werk van de empirist Aristoteles.
De vier regels die de andere methode inluidden.

Communicatief zelfsturingssysteem
Communicatietechnologie was altijd al belangrijk. Of het nu om pamfletten en de drukpers ging waardoor Maarten Luther 'viral' ging, de radio in de 'Civil Rights Movement 'van Luther King, of de televisie-uitzendingen tijdens de Rodney-King rellen in Los Angeles. Communicatietechnologie bewees keer op keer grote afstanden te kunnen overbruggen en zo mensen massaal te beïnvloeden.
De moderne communicatietechnologie voorziet daar ook in, maar biedt ook de mogelijkheid daarop te reageren en tot uitwisseling van informatie over te gaan: een tweeweg-communicatiesysteem. Zo wordt de mogelijkheid geopend niet alleen veranderingsgezinden te mobiliseren, maar ook degenen die het bij het oude willen laten.